תקנון האתר

 

 

1.כללי

1.1 אתר האינטרנט Toyz.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת פרשי פקטורי פרייס, משמש כאתר  לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין פרשי פקטורי פרייס בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של פרשי פקטורי פרייס בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. אודות המכירות

2.1 פרשי פקטורי פרייס בע"מ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.  
2.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה").
2.3 חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2.4 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה").
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.5 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של פרשי פקטורי פרייס בע"מ. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
2.6 חשוב להבהיר כי ההרשמה לפרשי פקטורי פרייס בע"מ מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות פרשי פקטורי פרייס בע"מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של פרשי פקטורי פרייס בע"מ.
2.7 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את פרשי פקטורי פרייס בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי פרשי פקטורי פרייס בע"מ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
2.8 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לפרשי פקטורי פרייס בע"מ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. פרשי פקטורי פרייס בע"מ, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של פרשי פקטורי פרייס בע"מ לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו פרשי פקטורי פרייס בע"מ זכאים לבטל את ההזמנה.
2.10 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את פרשי פקטורי פרייס בע"מ. רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי,יחליט נציג פרשי פקטורי פרייס בע"מ האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג פרשי פקטורי פרייס בע"מ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של פרשי פקטורי פרייס בע"מ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, פרשי פקטורי פרייס בע"מ זכאית לבטל את ההזמנה.
2.11 פרשי פקטורי פרייס בע"מ תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לפרשי פקטורי פרייס בע"מ בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

3. שיטות המכירה:

3.1 מכירה רגילה
3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת פרשי פקטורי פרייס בע"מ שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל פרשי פקטורי פרייס בע"מ בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה מפרשי פקטורי פרייס בע"מ הינה על פי תנאי ותקנון אתר פרשי פקטורי פרייס בע"מ בלבד.

4. אישור הזמנה ודרכי אספקתה

4.1 פרשי פקטורי פרייס בע"מ ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.2 פרשי פקטורי פרייס בע"מ יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. פרשי פקטורי פרייס בע"מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
4.3 פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של פרשי פקטורי פרייס בע"מ בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של פרשי פקטורי פרייס בע"מ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. פרשי פקטורי פרייס בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, פרשי פקטורי פרייס בע"מ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תגבה דמי משלוח עבור כל הזמנה שהסכום הכולל שלה הינו מעל 1,500 ש"ח.
4.6 התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו פרשי פקטורי פרייס בע"מ מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
4.6.1 חברת פרשי פקטורי פרייס בע"מ רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.
4.6.2 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.7 דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית פרשי פקטורי פרייס בע"מ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.8 הזמנות מהאתר מתבצעות במשלוח בלבד עד 14 יום מיום ההזמנה.
4.9 בעת אספקת המוצר, רשאית פרשי פקטורי פרייס בע"מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
4.11 יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של פרשי פקטורי פרייס בע"מ, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
4.12 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת פרשי פקטורי פרייס בע"מ שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
4.13 פרשי פקטורי פרייס בע"מ מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.
פרשי פקטורי פרייס בע"מ מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.
במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד פרשי פקטורי פרייס בע"מ בעניין זה.

5. שירות לקוחות

5.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.
5.2 פרטי פרשי פקטורי פרייס בע"מ ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור צור קשר, באתר שלנו.
5.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פרשי פקטורי פרייס בע"מ בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. כשרות להשתמש באתר

6.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
6.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6 מבלי לגרוע, תהא פרשי פקטורי פרייס בע"מ רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף בקנייה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפרשי פקטורי פרייס בע"מ ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1 כדי לרכוש מוצר או שירות , יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.
7.2 המידע הנ"ל יועבר למחשבי פרשי פקטורי פרייס בע"מ ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. פרשי פקטורי פרייס בע"מ אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל פרשי פקטורי פרייס בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. פרשי פקטורי פרייס בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.3 פרשי פקטורי פרייס בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

8.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
8.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך באיכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
8.2.1 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
8.3 ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לפרשי פקטורי פרייס בע"מ ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
8.4 תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת פרשי פקטורי פרייס בע"מ, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן
8.5 תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית פרשי פקטורי פרייס בע"מ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 3% במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע"י פרשי פקטורי פרייס בע"מ.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לפרשי פקטורי פרייס בע"מ או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר פרשי פקטורי פרייס בע"מ, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה שלנציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר לפרשי פקטורי פרייס בע"מ במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.
מוצר שיצא מפרשי פקטורי פרייס בע"מ לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לפרשי פקטורי פרייס בע"מ במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
8.5.1 ברכישת מוצרים אלקטרוניים מכל סוג יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש, לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החברה, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.
8.5.2 החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
8.5.3 מדיניות החזרה/החלפה: חברת פרשי פקטורי פרייס בע"מ עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך חברת פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת פרשי פקטורי פרייס בע"מ הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.
8.5.4 מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לשישה חודשים בלבד מתאריך הפקת החשבונית המופיע על גבי החשבונית. פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בששת החודשים הראשונים מיום הזיכוי.
8.6 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.7 פרשי פקטורי פרייס בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
8.7.1 במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
8.7.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
8.7.3 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
8.7.4 אם יתברר לפרשי פקטורי פרייס בע"מ כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
8.8. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית פרשי פקטורי פרייס בע"מ לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.9. פרשי פקטורי פרייס בע"מ תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, פרשי פקטורי פרייס בע"מ רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם
8.10. כשלון תמורה:
פרשי פקטורי פרייס בע"מ מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה פרשי פקטורי פרייס בע"מ לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לפרשי פקטורי פרייס בע"מ הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

9. אחריות

א. אחריות בגין מוצרים/שירותים
9.1 האתר הינו פלטפורמת מכירות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים של חברת פרשי פקטורי פרייס בע"מ  המוצעים באתר, פרשי פקטורי פרייס בע"מ הינה היבואן למוצרים המוצעים באתר.
9.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את פרשי פקטורי פרייס בע"מ.
9.3 פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של פרשי פקטורי פרייס בע"מ בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
9.4 פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
9.5.1 פרשי פקטורי פרייס בע"מ אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, ,האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על פרשי פקטורי פרייס בע"מ ממנה נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
9.5.2 אחריות הניתנת על המוצרים אינה חלה על מידע הנשמר בידי הרוכש על גבי המוצרים, פרשי פקטורי פרייס בע"מ אינה נושאת באחריות על המידע (data) שאוחסנו במוצרים.

9.6 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.7 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרשי פקטורי פרייס בע"מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
9.8 פרשי פקטורי פרייס בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, פרשי פקטורי פרייס בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזקו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך.
9.9 פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.10 פרשי פקטורי פרייס בע"מ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
פרשי פקטורי פרייס בע"מ אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

10. תנאים נוספים

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר פרשי פקטורי פרייס בע"מ, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פרשי פקטורי פרייס בע"מ ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פרשי פקטורי פרייס בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.2 אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י פרשי פקטורי פרייס בע"מ.
10.3 רישומי המחשב של פרשי פקטורי פרייס בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. שונות

11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, בלבד.
11.2 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 05/08/2013 וניתן לשינוי בכל עת ע"י פרשי פקטורי פרייס בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
קנייה מהנה מצוות פרשי פקטורי פרייס בע"מ.